Vilka garantier behöver en bank för att få ett bolån i Italien

Tjänster

Vilka garantier behöver en bank för att få ett bolån i Italien

Vad vill bankerna få i form av garantier för godkännande av bolån? För det första är detta specifika garantier för sökandens solvens. Banken eller långivaren vill vara säker på att låntagaren kommer att kunna betala tillbaka lånet i månatliga avbetalningar.

Bankerna bedömer alltid kundens kreditvärdighet. I Italien är det lagstadgat att lånebetalningar inte får överstiga en tredjedel av låntagarens månadsinkomst, annars får du ett låneavslag.

Förutom att kontrollera ett lån, upprättar en bank eller ett kreditinstitut i Italien ytterligare garantier, vanligtvis av två typer: personliga och riktiga (säkerheter).

Låt oss ta reda på vad det är.

Verkliga garantier vid inteckning är i allt väsentligt en säkerhet som garanterar långivaren möjlighet att återlämna fastigheten när klienten blir insolvent för vidare försäljning av fastigheten på auktion för att återlämna resterande pengar.

Personliga garantier är i huvudsak tillhandahållande av borgensmän. Den som tecknat borgen är tredje part till låntagaren och försäkrar banken att förpliktelserna kommer att uppfyllas om huvudgäldenären inte längre kan betala tillbaka lånet.

Kort sagt uppträder borgensmannen när låntagaren inte kan återbetala lånet (medan vid regelbundna inbetalningar av avgifter kan borgensmannen aldrig behöva ingripa under hela avtalsperioden). Om en sådan situation uppstår ringer banken borgensmannen och kan begära av denne de obetalda beloppen som anges i själva avtalet.

Vad är viktigt för borgensmannen att veta.

Borgensmannen är ansvarig som alla sina tillgångar. Om mer än en borgensman tillhandahålls, är var och en av dem ansvarig proportionellt, samtidigt som de förblir gemensamt ansvarig med de andra borgensmännen. I detta fall har dock borgensmannen ingen rätt till fastigheten, eftersom han inte är ägare. Borgensmannen kommer följaktligen inte att kunna dra av räntan på lånet skattemässigt.

Borgensmannen bestämde sig för att sluta bli borgensman. Ofta är borgensmannen en nära person, familjemedlem eller anhörig, arbetskollega. Borgensmannen litar på låntagaren och vice versa. Men när en situation uppstår att borgensmannen av någon anledning har beslutat att frånsäga sig ansvaret måste banken ge sitt samtycke eller avslag, eftersom varje förändring av garantier skadar banken. Vid behov kan banken ge sitt samtycke i utbyte mot ytterligare säkerhet som låntagaren ställer i form av ytterligare tillgångar.